Bivirkninger ved biogas

I de senere år er udvinding af biogas fra gylle og andet organisk materiale blevet meget udbredt. I biogasanlæg bliver kulstof fra biomasse (gylle, planterester mm.) omdannet til biogas, der hovedsagelig består af brændbar metangas, men også 30 – 45% CO2 og mindre mængder svolv-brinte mm. Biogassen bliver typisk renset, så den kan sendes ud i naturgas-nettet og anvendes til opvarmning og el-produktion. Det afgassede organiske materiale udlægges herefter som gødning på dyrkede marker. Men der er desværre bivirkninger ved denne metode.

Den afgassede biomasse har et væsentligt reduceret indhold af kulstof, der er vigtig for opbygning af humus. Meget landbrugsjord er i forvejen fattig på humus, hvilket giver dårlig jordstruktur og forringet dyrkningssikkerhed med lavere udbytter og flere plantesygdomme.

Processen til dannelse af gas i biogasanlæg foregår i et ilt-frit miljø, hvor visse skadelige mikroorganismer kan opformeres. En af disse er bakterien Clostridium botulinum. Denne bakterie danner et at de mest giftige stoffer, der findes: botulinum-toksin. Det er en nervegift, der kan forårsage botulisme (pølseforgiftning). Botulisme fører til lammelser. Dødelig dosis af botulinum-toksin for et voksent menneske er omkring en ti-milliontedel af et gram.

I Tyskland, hvor biogas også er meget udbredt, har professor Monika Krüger fra Leipzig Universitet fundet forhøjede niveauer af botulinum-toksin i kvægfoder i nogle områder, hvor der blev anvendt afgasset biomasse til gødskning af landbrugsjorden. Det har medført lav mælkeydelse og høj dødelighed. Et særlig alvorligt eksempel var en besætning med 180 køer, hvor man mistede 300 køer over en periode på 6 år. Det menes at køerne led af kronisk botulisme.

De uheldige ændringer i mikro-livet i jorden er heller ikke godt for plantesundheden og kan give øget forekomst af svampeangreb.

Man forsøger at dæmpe problemet ved varmebehandling af biomassen i biogasanlæggene. Men varmebehandlingen dræber ikke bakterie-sporerne, så de skadelige bakterier kan hurtigt opformeres igen, når biomassen afkøles.

Men der er løsninger. Ideelt bør biogas udfases, og biomasse bør i stedet komposteres ved hjælp af gavnlige mikroorganismer. Men så længe biogasanlæg anvendes, så kan der rettes op på den afgassede biomasse ved tilsætning af gavnlige mikroorganismer. Almindelig gylle kan også forbedres ved tilsætning af sådanne mikroorganismer. Man får på den måde en lugtfri gylle, der er bedre til at nære planterne.

Gylle og anden biomasse bør udlægges oven på jorden i stedet for at nedfælde den under jorden. Derved begrænses opformering af skadelige mikroorganismer, der foretrækker det iltfattige miljø under jorden. Ved udlægning oven på jorden kan gavnlige mikroorganismer omdanne det organiske materiale til stabil humus.

Læs om anvendelse nyttige mikroorganismer her.

Kilder: